Pravidla

Soutěž bude organizována dle platné směrnice hasičských soutěží schválených VV SH  ČMS dne 16.6.2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011 s vyjímkami dle propozic jednotlivých SDH, jejichž soutěž je do ligy zařazena. Soutěž je zaštítěna Sborem dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Metují.

Každý SDH dodá propozice minimálně 30 dní před konáním své soutěže buď v papírové formě nebo na e-mail. Termíny soutěží zařazených do ligy a propozice na tyto soutěže budou zveřejněny na webu Ostašsko-Borské ligy.

Účast v lize

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv sbor z okresu Náchod, který splní podmínky dané propozicemi pořádajícího SDH. Účast v lize je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. SDH Žďár nad Metují, rada ligy ani její zástupce nezodpovídají za bezpečnost a pojištění soutěží.  Pojištění proti úrazu řeší každý sbor pořádající soutěž v rámci organizace své soutěže. Za přihlášené se považují družstva, která předala pořádajícímu SDH vyplněnou přihlášku při prezenci a nejsou výslovně proti účasti v lize. Přihlášením do ligy nevzniká žádná povinnost.

Způsob provedení požárního útoku

Soutěž bude organizována dle platné směrnice hasičských soutěží schválených VV SH  ČMS dne 16.6.2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011 s vyjímkami uvedenými v propozicích na jednotlivé soutěže.

Technické podmínky

Stroj

PS 12 dle pravidel požárního sportu – vyhlášky č.255/1999 ze dne 21.října 1999 o tech. podmínkách věcných prostředků PO a parametrech požárních stříkaček. ( = max. obsah motoru 1 600 ccm )

Přívodní vedení

Savice o průměru 110mm v délce 1,6m nebo 2,5m. Další specifikace v propozicích soutěží.

Útočné vedení

Hadice B 75 délka min.19m, plošná š.min.113mm. Hadice C 52 délka min.19m, pl.š.min79mm. Další specifikace v propozicích soutěží.

Výstroj soutěžících

Jednotná ústroj PS II, případně zásahové komplety. Místo kabátu povolena jednotná trička s dlouhým rukávem nebo dresy s dlouhým rukávem. Jiné kalhoty než PS II musí mít jednotnou barvu. Pracovní nebo zásahová obuv, případně pevná kotníková obuv. Opasek není nutný. Přilba. Nesplnění ústroje je důvodem pro odmítnutí startu družstva.

Řešení nestandardních situací

Jakékoliv problémy a stížnosti nevyřešené těmito pravidly nebo propozicemi pořádajícího SDH řeší rada ligy sestávající z jednoho zástupce od každého SDH pořádajícího soutěž zařazenou do ligy.

V případě velké nestandardnosti propozic nebo soutěžních podmínek zařazené soutěže může rada ligy rozhodnout o vyřazení výsledků dané soutěže z celkového hodnocení ligy. Námět k vyřazení dává kterýkoliv člen rady, ke schválení je potřeba minimálně 80% hlasů aktuálně přítomných členů rady ligy.

Rada ligy může reagovat na vývoj sezóny schválením doplňujících ustanovení k těmto pravidlům. Ke schválení je třeba 80% hlasů ze všech členů rady.

Složení rady ligy domluvené na ustavující schůzi sborů  27.2.2015 ve Žďáru nad Metují:

Sbor Jméno
SDH Bělý Šotola Petr
SDH Bezděkov nad Metují Záliš Jiří
SDH Hlavňov Berger Aleš
SDH Radešov Román Martin
SDH Suchý Důl Vítek Petr
SDH Velká Ledhuje Kollert Lukáš
SDH Velké Petrovice Šolc Martin ml.
SDH Žďár nad Metují Zeman Martin
SDH Žďárky Jerman Ondřej

Rada ligy je zastoupena Martinem Zemanem, který je oprávněn jednat se sponzory a SDH.

Výsledky počítané do ligy

Do ligy se bude započítávat pouze čas požárního útoku, případně netradičního útoku, bez dalších doplňkových disciplín. ( např. pivní štafeta )

Objektivní časomíru zajišťuje pořádající SDH – objektivní znamená minimálně 3 změřené časy a zapsaný čas družstva je střední změřený čas. Popřípadě elektronická časomíra.

Bodování

Body za umístění

1.místo – 20b 6.místo – 10b 11.místo – 5b
2.místo – 17b 7.místo – 9b 12.místo – 4b
3.místo – 15b 8.místo – 8b 13.místo – 3b
4.místo – 13b 9.místo – 7b 14.místo – 2b
5.místo – 11b 10.místo – 6b 15.místo – 1b

Za účast na soutěži získá družstvo 5 bodů + body za umístění. V případě diskvalifikace týmu na jednotlivé soutěži získává tým pouze body za účast.

První 3 týmy v celkovém hodnocení jsou před převzetím cen povinny podrobit se kontrole obsahu motoru PS 12. V případě zjištění obsahu motoru vyššího než 1 600 ccm bude tým diskvalifikován a na jeho místo se posune další tým v pořadí.

Peněžní prostředky

Za správu získaných sponzorských prostředků zodpovídá SDH Žďár nad Metují, který zaštiťuje celou ligu. Kontrolu hospodaření a schvalování vynaložení prostředků provádí rada ligy.

Vyhodnocení seriálu

Vyhodnocení seriálu proběhne formou slavnostního večera po poslední soutěži a kontrole strojů vítězných týmů. Čas a místo konání bude upřesněno.